Bijeenkomst Energietransitie: de wijk is aan zet!

De energietransitie komt eraan. We moeten van het gas af en overstappen naar volledige duurzame energiebronnen. Dat is een grote opgave waarbij bewonersinitiatieven en bewonerscollectieven een belangrijke rol kunnen spelen. Maar waar gaat het eigenlijk over? Waar kunnen we beginnen? En hoe krijgen we de wijk mee? LSA nodigt drie sprekers uit om je mee te nemen naar een wijkaanpak waarin bewoners en hun initiatieven een belangrijke rol spelen.

Dat de energietransitie er komt is een gegeven. Wat dit concreet behelst, wordt langzaam steeds duidelijker. Het onlangs gepresenteerde concept-Klimaatakkoord geeft een stevig pakket aan allerlei maatregelen, maar roept tegelijkertijd veel vragen op. Hoe gaan we het doen? Wie gaan er allemaal op welke wijze meeprofiteren?  Deze keuzes moeten nog gemaakt worden. En de antwoorden op deze vragen zullen mede de kans van slagen van de energietransitie bepalen.

LSA zoekt met actieve bewoners naar deze antwoorden waarbij drie principes centraal staan. Ten eerste is de energietransitie ook een sociale opgave. Soms kun je het idee krijgen dat de energietransitie niet meer is dan een, extreem grootschalige, technische operatie.  Maar het is ook zeker een sociale opdracht. Je moet mensen meekrijgen, enthousiast maken, aanzetten tot moeilijke beslissingen, maar ook tot collectief meedenken en handelen.
Energietransitie is een rechtvaardigheidsvraagstuk. De kosten voor de energietransitie zijn reusachtig. De grote vraag is wie deze kosten gaat dragen en hoe lasten worden verdeeld. Juist in kwetsbare wijken vraagt de energietransitie om extra ondersteuning.
Collectieven kunnen een belangrijke bijdrage leveren. Collectieve kracht brengt ons stukken verder dan een benadering waarin alle Nederlanders consumenten zijn. Georganiseerde actieve bewoners zijn aan zet!

Aanmelden? of wil je meer over het interessante programma weten? Ga naar de website van LSA-bewoners