Gerechtshof verwerpt het hoger beroep van de Nederlandse Staat

In 2015 won de Stichting Urgenda de Klimaatzaak en beval de rechter de Staat om de uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 met 25% te reduceren ten opzichte van 1990. De Staat ging in hoger beroep, dat op 9 oktober 2018 plaatsvond, en niet alleen tegen het principiële onderdeel over de zogenaamde Trias Politica (zoals in de media werd gesuggereerd door de Staat). Het hof oordeelde dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Op werkelijke alle punten kreeg de Staat ongelijk in het hoger beroep.
 
Op 9 oktober oordeelde het Hof in Den Haag dat de Staat zijn zorgplicht ten opzichte van de burger schendt door niet per eind 2020 ten minste 25% te reduceren. Een dergelijke reductie moet als een minimum moet worden beschouwd. De rechter oordeelde ook dat klimaatverandering gevaarlijk is en dat haast geboden is om de opwarming tegen te gaan.

Dit is een hele belangrijke uitspraak voor Nederland, maar ook voor klimaatzaken in de hele wereld.